[VB.NET]用while刪除網址多餘的倒斜線

[VB.NET]用while刪除網址多餘的倒斜線

寫程式要用到動態網址的時候我常常需要使用像

TextBox1.Text = TextBox1.Text & "/Default.aspx"

這樣的方式來組字串,但常常有時候 我不確定原來的網址會不會有倒斜線,所以我會習慣網址最後面的倒斜線截掉,把倒斜線加在後面的檔案名稱

這樣才不會組出來多一個倒斜線,這裡我使用Strings.Right(TextBox1.Text, 1) = "/" 來判斷 當最後一個字元 是 / 就用remove把他截掉

總之最後一個字元不能是/,這樣就合乎我的要求了。

 


Imports System.IO
Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    TextBox1.Text = "http://www.dotblogs.com.tw/hung-chin/"
  End Sub
  Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    While Strings.Right(TextBox1.Text, 1) = "/"
      TextBox1.Text = TextBox1.Text.ToString.Remove(TextBox1.Text.Length - 1, 1)
    End While
    TextBox1.Text = TextBox1.Text & "/Default.aspx"
  End Sub
End Class

經過91哥提點,才知道有TrimEnd 這個方法可以用

使用方法如下

        TextBox1.Text = TextBox1.Text.TrimEnd("/")

參考MSDN的說明 String.TrimEnd 方法

如有錯誤 歡迎指正